Vi Quốc Nhất – Chủ tịch UBND xã

Vi Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã

 

Lang Hồng Huy – Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

  

Hoàng Thị Hiền – Văn phòng UBND xã

Đàm Thị Bích Ngọc - Văn phòng UBND xã

Lại Hà Bắc – Công chức địa chính

Nguyễn Hồng Trường – Công chức đại chính

Lương Thị Lá – Công chức Văn hóa xã hội

Vũ Đình Dũng – Công chức Tư pháp hộ tịch

Lang Minh Thái – Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Phan Hải Triều – Trưởng Công an xã

 

Đinh Nguyễn Ngọc Trâm – Kế toán