Hà Thị Thu – Chủ tịch MTTQVN xã

 

Nông Thị Tuyết – Phó CT MTTQVN xã

Lang Thị Lành – Chủ tịch Hội LHPN xã

 

Vi Thị Huệ – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

 

Lang Thị Hương – Bí thư Đoàn xã

 

 – Phó bí thư Đoàn xã

​ ​

 

Lương Tâm Tình – Chủ tịch Hội nông dân xã

 

Vi Văn Nội – Phó CT Hội nông dân xã

 

 

Ngân Đức Thắng – Chủ tịch Hội CCB

 

Vi Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội CCB

​​