ĐẢNG ỦY XÃ NAM XUÂN

 

Lê Văn Quân – Bí thư Đảng ủy

Lương Văn Tích – Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

Lê Thị Mộng Kiều – Văn phòng Đảng ủy - HĐND